فراموشی نام کاربری و یا کلمه عبور ایمیل دانشکده

 


*
نام و نام خانوادگی :


* شماره دانشجویی :


*
ایمیل غیر دانشگاهی که رمز عبور به آن ارسال می شود
:


*
کد ملی
:


*
 تاریخ تولد :


*
نام پدر :


توضیحات در صورت لزوم  (اختیاری)
:


* این عدد  را وارد نمایید 35