دانشکده
 مديریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

 

NAME
WEB ADDRESS
af http://gsme.sharif.edu/~af
bpm http://gsme.sharif.edu/~bpm
cf http://gsme.sharif.edu/~cf
change http://gsme.sharif.edu/~change
econometrics1 http://gsme.sharif.edu/~econometrics1
econometrics2 http://gsme.sharif.edu/~econometrics2
economics http://gsme.sharif.edu/~economics
economyofiran http://gsme.sharif.edu/~economyofiran
econsem http://gsme.sharif.edu/~econsem
elearning http://gsme.sharif.edu/~elearning
ent http://gsme.sharif.edu/~ent
ep http://gsme.sharif.edu/~ep
finengin http://gsme.sharif.edu/~finengin
growth http://gsme.sharif.edu/~growth
irimc http://gsme.sharif.edu/~irimc
ism http://gsme.sharif.edu/~ism
macro2 http://gsme.sharif.edu/~macro2
macromba http://gsme.sharif.edu/~macromba
macro_minor http://gsme.sharif.edu/~macro_minor
managesem http://gsme.sharif.edu/~managesem
mathecon http://gsme.sharif.edu/~mathecon
mba84 http://gsme.sharif.edu/~mba84
mdm http://gsme.sharif.edu/~mdm
mgacc http://gsme.sharif.edu/~mgacc
micro_minor http://gsme.sharif.edu/~micro_minor
mm http://gsme.sharif.edu/~mm
moodle http://gsme.sharif.edu/~moodle
npd http://gsme.sharif.edu/~npd
om1 http://gsme.sharif.edu/~om1
om2 http://gsme.sharif.edu/~om2
pm http://gsme.sharif.edu/~pm
politicalecon http://gsme.sharif.edu/~politicalecon
processreengineering http://gsme.sharif.edu/~processreengineering
projectmanagement http://gsme.sharif.edu/~projectmanagement
researchmethod http://gsme.sharif.edu/~researchmethod
resf http://gsme.sharif.edu/~resf
risk http://gsme.sharif.edu/~risk
rm http://gsme.sharif.edu/~rm
rms http://gsme.sharif.edu/~rms
sbquestionaire http://gsme.sharif.edu/~sbquestionaire
scm http://gsme.sharif.edu/~scm
sd http://gsme.sharif.edu/~sd
seminars-macro http://gsme.sharif.edu/~seminars-macro
sieis http://gsme.sharif.edu/~sieis
sp http://gsme.sharif.edu/~sp
stf http://gsme.sharif.edu/~stf
strategicplanning http://gsme.sharif.edu/~strategicplanning
strategy2 http://gsme.sharif.edu/~strategy2
systemdynamics2 http://gsme.sharif.edu/~systemdynamics2
trade http://gsme.sharif.edu/~trade


اطلاعات بيشتر
راهنمايی به روز رسانی سايت

ارسال نظرات و پيشنهادات
 
:  آدرس پست الکترونکی


Email: support@gsme.sharif.edu            Web: http://gsmecourses.sharif.edu/